6-O PROJEKCIE

O projekcie

O projekcie

Z uwagi na różne ustawodawstwa krajowe oraz cechy kulturowe i ekonomiczne uczestniczących krajów UE, wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) osiągnęło różne poziomy rozwoju, wpływając na ofertę szkoleniową na różnych poziomach oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia przez konsultantów biznesowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Komisja Europejska uważa, że CSR jest ważny dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności unijnych przedsiębiorstw i całej gospodarki UE. Przynosi korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami i zarządzania zasobami ludzkimi. Oczekiwany pozytywny wpływ nie ogranicza się do wyników gospodarczych, ale obejmuje pracowników, partnerów, klientów, miasto i region, dzięki konsekwentnemu ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, a także trwałemu rozwojowi zasobów ludzkich, społeczności i społeczeństwa.

Więcej informacji na stronie

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Głównym celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy firm z Europy Środkowo-Wschodniej i menedżerów na temat CSR i koncepcji zrównoważonego rozwoju, podniesienie ich świadomości na temat własnych potrzeb i możliwości rozwoju, z naciskiem na poprawę umiejętności zarządzania, takich jak efektywne zarządzanie zasobami, etyczne wybory, polityka UE 2020,odpowiedzialne praktyki pracy, zrównoważone podejście do biznesu itp.

Kluczowym celem partnerstwa jest dostarczenie wspólnego modelu CV i szkolenia skierowanego do firm z Europy Centralnej i ich konsultantów, oferując wspólny model lepiej dostosowany do lokalnych wymagań i stylów zarządzania.

Aby zaoferować prototypy CV (jeden dla konsultantów biznesowych, a drugi dla trenerów) partnerzy:

-Podzielą się swoją wiedzą i zbiorą dobre praktyki.

-Przeprowadzą 2 ankiety (podczas aktywnych warsztatów jako innowacyjny sposób na ułatwienie dialogu i wymiany informacji oraz ankietę na temat dostępności szkoleń).

-Opracują i przetestują niskobudżetowe sposoby na zaangażowanie menedżerów, przedsiębiorców, dziennikarzy i innych grup docelowych, a także interesariuszy w CSR (w celu uczestnictwa w szkoleniach).

-Przeanalizują zebrane dane w celu udoskonalenia CV i struktury szkolenia.

Aby osiągnąć cele, konsorcjum:

* uprości sposób prezentacji CSR, aby był bardziej dostępny dla szerszego grona odbiorców.

* Poprawi zdolność pracowników partnerów i kluczowych interesariuszy do angażowania menedżerów, przedsiębiorców, dziennikarzy w CSR.

* Zwiększy świadomość partnerów odnośnie sytuacji CSR w krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprzez gromadzenie danych na temat specyfiki krajów partnerów i potrzeb uczestników.


* Zwiększy szansę na użyteczność, przydatność, potencjalną trwałość i rozpowszechnianie wyników, oceniając je wraz z ekspertami i grupami docelowymi.

Warsztaty zaproponowane grupom docelowym ułatwią partnerom zrozumienie grup docelowych, pozwolą na podzielenie się podstawowymi informacjami na temat CSR, poznanie opinii, zbadanie ich umiejętności i potrzeb, omówienie najlepszych rozwiązań, aby zaangażować ich i zainteresować tematem.

Dzięki planowanym działaniom partnerzy poszerzą grono odbiorców CSR w sektorach biznesu i przemysłu, takich jak menedżerowie, przedstawiciele firm, menedżerowie

CSR, konsultanci biznesowi, dziennikarze, kluczowi urzędnicy publiczni, przedsiębiorcy, aby pomóc im zwiększyć ich zdolność do zarządzania ryzykiem, poprawić ich wydajność i skuteczność w zarządzaniu zasobami, zarówno materialnymi, niematerialnymi, jak i ludzkimi.

Konsorcjum składa się z 7 partnerów z 6 różnych krajów pochodzących z różnych środowisk (uniwersytety, firmy szkoleniowe i stowarzyszenia) zaangażowanych w zarządzanie, zrównoważony rozwój, doskonalenie umiejętności i szkolenie.